Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2566 – 2570) ...

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22-24/2565

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22-24/2565 ...

บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ...

การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร บล จังหวัดชุมพร

การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร บล จังหวัดชุมพร ...

โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล

โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ...

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 0 (Focus Group ครั้งที่ 0)

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 0 (Focus Group ครั้งที่ 0) ...

Mol-Thailand

การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ...

Mol-Thailand

ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเทศกาลสงกรานต์ ลูกหลานกลับบ้านสบายใจ ...

TOP