Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

ข่าวกิจกรรม

แรงงานจังหวัดชุมพรร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ...

แรงงานจังหวัดชุมพรร่วมเตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด ...

แรงงานจังหวัดชุมพรร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการค้ามนุษย์ฯ ...

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ...

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดชุมพร ...

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชุมพร ...

TOP