Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสนามกอล์ฟ ในจังหวัดชุมพร

pll_content_description

           วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสนามกอล์ฟ ในจังหวัดชุมพร จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
           ๑.สนามกอล์ฟค่ายเขตอุดมศักดิ์ เลขที่ ๑๙๓ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า  มีการจ้างคนไทยในตำแหน่งแคดดี้ ทั้งหมดจำนวน ๒๙ คน เป็นชาย ๒ คน หญิง ๒๗ คน  มีพื้นที่ประกอบกิจการ โดยประมาณ 500 ไร่ (9 หลุม)
           ๒. บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นด์ จำกัด (โรงแรมโนโวเทล) เลขที่ ๑๑๐ หมู่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่ามีการจ้างคนไทยในตำแหน่งแคดดี้ จำนวน ๒ คน เป็นหญิงทั้งหมด    มีพื้นที่ประกอบกิจการโดยประมาณ ๑๙๐ ไร่ (๙ หลุม)

    

   

 

TOP