Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพรมอบหมายนายปกาสิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอหลังสวนชุมพร เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

pll_content_description

TOP