Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กระทรวงแรงงาน : แรงงานมีศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ

 1. การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
 2. การคุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 3. การพัฒนากระทรวงแรงงาน ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
 4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ

วิสัยทัศน์จังหวัดชุมพร

ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล

ประเด็นการพัฒนา

  1. การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
  2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้มีความสมดุลและยั่งยืน
  4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคง เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
TOP