Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะทำงาน บูรณาการความร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล

pll_content_description

        วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะทำงาน บูรณาการความร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ตรวจเรือประมงทะเล เรือผ่านการตรวจ จำนวน ๓ ลำ ลูกจ้างรวม ๑๔ คน จำแนกเป็น สัญชาติไทย ๗ คน เมียนมา ๗ คนสรุปผลการตรวจ ไม่พบการกระทำความผิด ไม่มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่มีการบังคับใช้แรงงาน เรือทุกลำปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมาย

 

TOP