Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะทำงานตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดชุมพร

pll_content_description

            วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น.นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะทำงานตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดชุมพร  ออกตรวจบูรณาการฯ ในทะเลอ่าวไทย พื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร ได้ตรวจเรือประมงจำนวน ๑๙ ลำ ลูกจ้างรวม ๓๗๖ คน จำแนกเป็น
         
๑.สัญชาติ ไทย ๗๖ คน
         
๒.สัญชาติ เมียนมา ๒๖๙ คน
         
๓.สัญชาติ ลาว ๒ คน
         
๔.สัญชาติ กัมพูชา ๒๙ คน ผลการตรวจ
         
ไม่พบการกระทำความผิด ไม่มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน เรือทุกลำปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมาย

    

   

 

TOP