Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

pll_content_description

             วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ และกิจกรรมรณรงค์สร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านการตระหนักรู้และให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ด้านจิตอาสา และลูกจ้างกลุ่มพิเศษ (ผู้พิการ) กิจกรรมบริจาคโลหิต การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาล การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การปาฐกถาธรรมสานสร้างนำกำลังใจให้แก่คนทำงาน ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร

    

     

      

       

TOP