Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

สรจ.ชุมพรร่วมชุดปฏิบัติการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19ในกิจการเรือประมง

pll_content_description

TOP