Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

สรจ.ชุมพรจัดโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 และมอบเสื้อรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น

pll_content_description

TOP