Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

สรจ.ชมพรตรวจเยี่ยมและจ่ายค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน

pll_content_description

TOP