Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

pll_content_description

         วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์  พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายเลิศพรไชย ไชยฤทธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น ๓

TOP