Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2557

มกราคม 2557กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557มิถุนายน 2557
กรกฏาคม 2557สิงหาคม 2557
กันยายน 2557ตุลาคม 25567
พฤศจิกายน 25567ธันวาคม 2557

 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2556

มกราคม 2556กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556มิถุนายน 2556
กรกฏาคม 2556สิงหาคม 2556
กันยายน 2556ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556ธันวาคม 2556

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2554

มกราคม 2554กุมภาพันธ์ 2554
มีนาคม 2554เมษายน 2554
พฤษภาคม  2554มิถุนายน 2554
กรกฎาคม  2554สิงหาคม 2554
กันยายน 2554ตุลาคม 2554
พฤศจิกายน 2554ธันวาคม 2554
 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2553

มกราคม 2553กุมภาพันธ์ 2553
มีนาคม 2553เมษายน 2553
พฤษภาคม  2553มิถุนายน 2553
กรกฎาคม  2553สิงหาคม 2553
กันยายน 2553ตุลาคม 2553
พฤศจิกายน 2553ธันวาคม 2553

 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2552

มกราคม 2552กุมภาพันธ์ 2552
มีนาคม 2552เมษายน 2552
พฤษภาคม  2552มิถุนายน 2552
กรกฎาคม  2552สิงหาคม 2552
กันยายน 2552ตุลาคม 2552
พฤศจิกายน 2552ธันวาคม 2552
TOP