Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชุมพร ปี ๒๕๕๘

แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จำนวน    ๘     คน
แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวน    ๗๐  คน
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชุมพร จำนวน   ๗๕ คน
จำนวนหมู่บ้าน  ๗๓๖ หมู่บ้าน  ๒ เทศบาลเมือง  ๒๒ เทศบาลตำบล ๕๖ อบต.  
   
แกนนำอาสาสมัครแรงงานแยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  
          ๑. อำเภอเมืองชุมพร จำนวน    ๑๗   คน
          ๒. อำเภอท่าแซะ จำนวน     ๑๐  คน
          ๓. อำเภอปะทิว จำนวน      ๗   คน
          ๔. อำเภอหลังสวน จำนวน    ๑๓   คน
          ๕. อำเภอสวี จำนวน    ๑๑   คน  
          ๖. อำเภอทุ่งตะโก จำนวน      ๔   คน  
          ๗. อำเภอพะโต๊ะ จำนวน      ๔   คน  
         ๘. อำเภอละแม จำนวน      ๔   คน  
              รวม  ๘ อำเภอ จำนวน  ๗๐  คน  

ทำเนียบอาสาสมัครจังหวัดชุมพร ปี ๒๕๕๖

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ปี ๒๕๕๖ 

TOP