Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชุมพร

อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชุมพร ปี ๒๕๕๘

แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอจำนวน    ๘     คน
แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจำนวน    ๗๐  คน
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชุมพรจำนวน   ๗๕ คน
จำนวนหมู่บ้าน  ๗๓๖ หมู่บ้าน  ๒ เทศบาลเมือง  ๒๒ เทศบาลตำบล ๕๖ อบต. 
  
แกนนำอาสาสมัครแรงงานแยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้ 
          ๑. อำเภอเมืองชุมพรจำนวน    ๑๗   คน
          ๒. อำเภอท่าแซะจำนวน     ๑๐  คน
          ๓. อำเภอปะทิวจำนวน      ๗   คน
          ๔. อำเภอหลังสวนจำนวน    ๑๓   คน
          ๕. อำเภอสวีจำนวน    ๑๑   คน 
          ๖. อำเภอทุ่งตะโกจำนวน      ๔   คน 
          ๗. อำเภอพะโต๊ะจำนวน      ๔   คน 
         ๘. อำเภอละแมจำนวน      ๔   คน 
              รวม  ๘ อำเภอ จำนวน  ๗๐  คน 

ทำเนียบอาสาสมัครจังหวัดชุมพร ปี ๒๕๕๖

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ปี ๒๕๕๖ 

TOP